ارائه خدمات سیستم مدیریت

 • این شرکت در حال حاضر مطابق با الزامات استانداردهای مشروحه زیر آمادگی ارائه خدمات ممیزی شخص ثالث و گواهی‌کردن سیستم مدیریت به صورت اعتبار بخشی نشده را دارد:
   • INSO/ISO 9001-2015 الزامات سیستم مدیریت کیفیت
   • ISIRI 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی
   • ISO 10001 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمان‌ها
   • ISO 10002 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان‌ها
   • ISO 10003مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای حل و فصل اختلاف برون سازمانی
   • ISO 10004 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای پایش و سنجش
   • ISO 10015 مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد
   • ISO14001 سیستم‌های مدیریت زیست محیطی – الزامات با راهنمای استفاده
   • ISO 45001 سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
   • ISO 27001 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – سامانه (سیستم) مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات
   • ISO 55001 مدیریت دارایی – سیستم‌های مدیریت – الزامات
   • ISO 50001 سیستم‌های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمای استفاده
   • ISO 31000 مدیریت ریسک – راهنمایی

ارائه خدمات آزمون‌های غیرمخرب

 • روش مایع نافذ (Penetrant Testing) شامل تکنیک‌های مختلف شستشو با آب و حلال
 • روش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) شامل تکنیک‌های یوک و Bench
 • روش فراصوتی (Ultrasonic Testing) شامل تکنیک‌های A Scan و PAUT
 • روش پرتونگاری (Radiographic Testing) شامل پرتونگاری با اشعه ایکس و گاما با همکاری شرکت پارسیان شرق
 • روش چشمی (Visual Testing) شامل بازرسی چشمی جوش، بازرسی از راه دور موتور‌های (بروسکوپ) توربینی هوایی و غیر هوایی
 • روش جریان گردابی (Eddy Current Testing) شامل بازرسی سطحی قطعات و بازرسی لوله (Tube Inspection)