دامنه گواهی کردن

 • در حال حاضر به صورت اعتبار بخشی نشده در تمامی دامنه‌های آمادگی ارائه خدمات گواهی کردن است:
  • INSO/ISO 9001-2015 الزامات سیستم مدیریت کیفیت
  • ISIRI 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی
  • ISO 10001 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمان‌ها
  • ISO 10002 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان‌ها
  • ISO 10003مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای حل و فصل اختلاف برون سازمانی
  • ISO 10004 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی‌هایی برای پایش و سنجش
  • ISO 10015 مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد
  • ISO14001 سیستم‌های مدیریت زیست محیطی – الزامات با راهنمای استفاده
  • ISO 45001 سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
  • ISO 27001 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – سامانه (سیستم) مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات
  • ISO 55001 مدیریت دارایی – سیستم‌های مدیریت – الزامات
  • ISO 50001 سیستم‌های مدیریت انرژی – الزامات همراه با راهنمای استفاده
  • ISO 31000 مدیریت ریسک – راهنمایی