موسی قویدل مدیر گواهی کردن - مدیر تضمین کیفیت

m.ghavidel@cbiha.com

09122882303

امیرمحمد برهان آزاد مدیر آموزش

a.borhanazad@cbiha.com

09121756571

مهرداد کهتری مدیر فنی و هماهنگی

m.kehtari@cbiha.com

09123752696

شیرین صارمی مدیر اداری و پشتیبانی

s.saremi@cbiha.com

09125795106