کلیه شکایات رسیده اعم از مکتوب، تلفنی و یا مراجعه حضوری ابتدا توسط مدیر گواهی کردن بررسی و پس از اطمینان از صحت آن به مدیر تصمین ایمنی و تضمین کیفیت ارجاع می‌شود.
این مدیریت، پس از تماس با سازمان و یا شخص شکایت‌کننده، ضمن دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای اقدامات لازم برای پاسخگویی و حل ‌و فصل شکایت به ‌دور از هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز، اقدام می‌نماید.
در صورت درخواست کتبی هر یک از طرفین ذی‌نفع، مراحل رسیدگی به شکایت به اطلاع آنها خواهد رسید.
فرایند بررسی و اخذ تصمیم نهایی در خصوص شکایت‌های رسیده به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌گردد که دست‌اندرکاران فعالیت مورد شکایت، مسئول رسیدگی نباشند.
تحقیق در رابطه با شکایت انجام‌شده نباید موجب بروز اقدامات تبعیض‌آمیز به هر نحو گردد و درصورتی‌که شکایت مشتری محرز نگردد و ادعا تلقی شود، شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در جهت رفع یا بررسی مجدد آن ندارد.
در خاتمه رسیدگی به هر شکایت، مدیر گواهی کردن شرکت ایزد هور آریا باید به ‌اتفاق کارفرمای گواهی‌شده و شاکی، تعیین نمایند که آیا موضوع شکایت و حل ‌و فصل آن باید به اطلاع عموم برسد و اگر چنین است، در چه حدی در این مورد اقدام شود.

فرم ثبت شکایت
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY