کليه شکايات رسيده اعم از مکتوب، تلفني و يا مراجعه حضوري ابتدا توسط مدیر گواهی کردن بررسی و پس از اطمینان از صحت آن به مدیر تصمین ایمنی و تضمین کیفیت ارجاع می‌شود.
این مدیریت، پس از تماس با سازمان و يا شخص شکایت‌کننده، ضمن دريافت اطلاعات تكميلي در خصوص اجراي اقدامات لازم براي پاسخگويي و حل ‌و فصل شكايت به ‌دور از هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز، اقدام می‌نمايد.
در صورت درخواست کتبی هر یک از طرفین ذی‌نفع، مراحل رسیدگی به شکایت به اطلاع آنها خواهد رسید.
فرایند بررسی و اخذ تصمیم نهایی در خصوص شکایت‌های رسیده به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌گردد که دست‌اندرکاران فعالیت مورد شکایت، مسئول رسیدگی نباشند.
تحقیق در رابطه با شکایت انجام‌شده نباید موجب بروز اقدامات تبعیض‌آمیز به هر نحو گردد و درصورتی‌که شکایت مشتری محرز نگردد و ادعا تلقی شود، شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در جهت رفع یا بررسی مجدد آن ندارد.
در خاتمه رسیدگی به هر شکایت، مدیر گواهی کردن شرکت ایزد هور آریا باید به ‌اتفاق کارفرماي گواهی‌شده و شاکی، تعیین نمایند که آیا موضوع شکایت و حل ‌و فصل آن باید به اطلاع عموم برسد و اگر چنین است، در چه حدي در این مورد اقدام شود.

فرم ثبت شكايت
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY