مشتری گرامی در صورت اعتراض به نتایج ممیزی می توانید در خصوص تکمیل فرم رسیدگی مجدد زیر اقدام نماید، چنانچه درخواست ارائه شده به‌جا باشد و امکان ممیزی مجدد وجود داشته باشد، فرایند ممیزی، ممیز دیگری تکرار می‌شود، درصورتی‌که بازهم رضایت حاصل نشد، اخذ تصمیم به یک نفر ممیز شخص ثالث بی‌طرف به‌عنوان حکم واگذار می‌شود.

فرم درخواست رسيدگي مجدد
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY