فرایندهای مربوط به اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ، تجدید تعلیق یا رفع تعلیق یا ابطال گواهی­ یا گسترش و محدود ساختن دامنه شمول گواهی

در صورتی که شرکت ایزدهورآریا بنا به دلایلی مطمئن شود که سیستم مدیریت شرکت گواهی‌شده، منطبق بر الزامات استاندارد و قوانین و مقررات مربوطه نیست، می‌تواند گواهینامه را به حالت تعلیق درآورد.
به‌طور خاص این موارد عبارتند از:
الف) هنگامی‌ که عدم انطباق‌ مهم یا تعداد زیادی عدم انطباق‌های جزئی یافت شود و شرکت گواهی شده تا هنگام ممیزی، اقدام اصلاحی برای آنها انجام نداده باشد،
ب) عدم اجازه انجام ممیزی‌های مراقبتی مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده و یا سایر ممیزی‌هاي اضافی مورد نیاز،
ج) وجود گزارش تخلفات، شکایات و عدم انطباق فعالیت جاری شرکت گواهی‌شده با الزامات اجباری استانداردهای محصول و خدمات ارائه‌شده،
د) عدم رعایت الزامات اجباری مربوط به سیستم مدیریتی تحت پوشش گواهینامه،
ه) بنا به درخواست رسمی سازمان،
و) عدم رعایت مفاد مندرجات قرارداد في‌مابين،
در صورت بروز هرکدام از موارد فوق، نامه تعلیق، برای مشتری با قید علت تعلیق، شروع زمان تعلیق، شماره گواهینامه و مهلت رفع تعلیق (معمولاً 6 ماه) ارسال می‌گردد،
چنانچه طی این مدت، موارد مرتفع گردد و سوابق و مدارک کافی دریافت شود، پس از بررسی و تائید، گواهینامه از حالت تعلیق خارج‌شده و به حالت عادی برمی‌گردد. ممکن است برای بررسی موارد، نیاز به ممیزی ویژه باشد که مطابق قرارداد، هزینه انجام این ممیزی به عهده ممیزی شونده است.
هرگاه در مدت ‌زمان تعیین‌شده، مسائل حل‌ و فصل نشود، باید گواهینامه، ابطال و یا دامنه شمول آن محدود گردد.
وقتی شرکت گواهی‌شده، الزامات مربوط به استاندارد را در مورد بخش‌هایی از دامنه کاری قیدشده در گواهینامه برآورده نکرده باشد، شرکت باید دامنه کاری ممیزی شونده را محدود سازد.
کلیه این موارد از جمله تعلیق، ابطال و یا محدود کردن دامنه کاری به صورت مکتوب به ممیزی شونده ارسال می‌گردد.