شرکت ایزد هور آریا (IHA)

وبلاگ ایزد هور آریا

ایزو و نوآوری

نوآوری فقط مربوط به اختراعات یا کشفیات درخشان جدید نیست. نوآوری یک نیازمهم تجاری است زیرا به توانایی یک شرکت در شناسایی و دنبال کردن فرصتهای جدید در حالی که آنها را درک کرده و به شرایط متغیر محیط پاسخ میدهد، مربوط میشود. همچنین به سازمانها کمک میکند تا ضمن کنترل عدم اطمینان، ارزش آفرینی کرده و از دانش و خالقیت افرادی که در آنجا کار میکنند، استفاده کند.

ادامه مطالعه »»»